<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0025)http://www.sirius-ru.net/ --> <HTML><HEAD><TITLE>Laipni lkgti sirius-riga</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"><!-- Meta http equivalent was here --><!--begin of Rambler's Top100 code --> <META content="Balts brl+bas t+meklis" name=Description> <META content="Dievia7ie Skolotji, Gaismas Bktnes, Dievia7s Bktnes, Skolotji, Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jzus, Mte Marija, Zaratustra, Surija, `iva, Iem+<otais Alfa, El Morija, Kuthumi, ES ESMU TAS KAS ES ESMU, rons, Mozus, Gaismas Hierarhija, Liels Balts Brl+bas sktnis, Tatjana Mikuaina, diktti, rozriji, eF#e<i, ErceF#elis Mihals, karma, meditcija, lkgaana, M+lest+ba, Gudr+ba, Paties+ba, izmaiFas, apziFas att+st+bas l+menis, planta Zeme, visums, Sirius, Liel Centrl Saule" name=Keywords> <STYLE type=text/css> #Layer1 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 569px; POSITION: absolute; TOP: 240px; HEIGHT: 1013px } #Layer6 { Z-INDEX: 1; LEFT: 60px; WIDTH: 800px; POSITION: absolute; TOP: 2765px; HEIGHT: 150px } #Layer7 { Z-INDEX: 1; LEFT: 20px; WIDTH: 1000px; POSITION: absolute; TOP: 20px; HEIGHT: 1500px } .style101 { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style112 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } BODY { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TD { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TH { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style211 { FONT-SIZE: 13px } .style213 { FONT-SIZE: 10px; COLOR: #720e0e; } .style2 { FONT-SIZE: 12px } .style205 { COLOR: RED; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 22px } .style210 { COLOR: RED; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px } .style245 { COLOR: BLUE; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px } .style265 { COLOR: #3366FF; FONT-SIZE: 22px } .style247 { COLOR: #5482ed; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .style247a { COLOR: #5482ed; FONT-SIZE: 15px } .style248 { COLOR: #000099; FONT-SIZE: 15px } .style249 { COLOR: RED; FONT-SIZE: 16px } .style260 { COLOR: #3366FF; FONT-SIZE: 18px } .style211 { FONT-SIZE: 13px } .diktatiLink2 A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink2 A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:active {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} .diktatiLink2a { FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink2a A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink2a A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink2a A:active {text-decoration: none} .diktatiLink2a A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} } </STYLE> <DIV id=Layer7> <TABLE cellpadding="10" border="0" cellspacing="15" bgColor=#ecebfa width="95%" > <TBODY> <TR> <td valign="top" class="diktati"> <p align=center><A href="index.html"><IMG src="bildes/sirius_200.jpg"></A></p> <br><br> <TABLE cellpadding="20" border="0" cellspacing="0" bgColor="#FBFCFF" width="90%" align="center"> <TR> <TD width="700"> <p class="style265" align="center"><span lang="LV"><b>Pasaka par aku</b></span></P><br> <p class="style248" style="text-align: center"> <img src="bildes/2018/pasaka par aku_1.jpg" width="500" height="295" border="0"><br> <p class="style248" style="text-align: justify">Kd ciemat reiz dz+voja labi cilvki. Viss pie viFiem bija labi. Tikai pc kdens vajadzja tlu iet - uz upi. Vasar vl nekas, bet ziem tas a7ita pavisam tlu.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify">Kdu reizi ciemam garm gja Labais Cilvks. Ieraudz+ja, ka ciemat nav akas, un izraka aku.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify">Ska ciema iedz+votji m#int kdeni no akas. Vispirms piesardz+gi. Tad izm#inja: kdens, ta u tik gards! Nekad tik t+ru un gara+gu kdeni nebija dzruai!</span></p> <img src="bildes/2018/pasaka par aku_2.jpg" width="350" height="180" border="0" vspace="7" hspace="10" align="left"> <p class="style248" style="text-align: justify"> Par to ciema <audis <va Labajam Cilvkam dz+vot ciemat. Pal+dzja pat uzcelt mju netlu esoaaj me~.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> `is Cilvks bija d+vains, stst+ja par visdiem br+numiem: par Dievia7o Pasauli, par EF#e<iem, par rk7iem un fejm.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Neviens, protams, neticja. Bet klaus+js. J, ar+ labums no Lab Cilvka bija: tad sniedz padomu grkt dz+ves situcij, tad iesaka, k vesel+bu uzlabot.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Dz+voja aaj ciem ;aunais Cilvks. T k viFa bija <auns, tad visu laiku slimoja ar da~dm slim+bm.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Kdu reizi ;aunais Cilvks atnca pie Lab Cilvka un lkdza pal+dz+bu dziedinaan. Labais Cilvks ieteica: "Neskaud, nedusmojies, neesi atrieb+gs - un bksi vesels!"</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Un tad ;aunais Cilvks sadusmojs uz Labo Cilvku.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> K tas uzdroainjs viFam nord+t, k dz+vot!</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Ska ;aunais cilvks atriebties Labajam Cilvkam. ViFa ska sp<aut ak, kuru izraka Labais cilvks. Skum slepeni iesp<va. Pc tam jau atklti paa dienas vidk visu kltbktn ska sp<aut ak.</span></p> <img src="bildes/2018/pasaka par aku_4.jpg" width="280" height="199" border="0" vspace="3" hspace="10" align="right"> Labais Cilvks sasauca <audis un ska stst+t kaut kdas izdomas par kdeni. jdens, redz, visu atceras un saprot. Tas esot dz+vs. jdens ir jciena un jm+l. Nedr+kst sp<aut ak.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> ;aunais Cilvks ska Labo Cilvku izsmiet:: "Jks tikai paklausieties, ko viFa ststa! jdens viFam esot dz+vs!"</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Ciema iedz+votji ska apspriesties. Labais Cilvks, lai ar+ labs, tomr - sveas. Bet ;aunais Cilvks - savjais. Un k gan viFi var r+koties pret savjo, jo viFi ta u daudzus gadus dz+vo kop ar viFu blakus un nevlas str+dties? Kpc sabojt attiec+bas?</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Vispr, pateica ciema <audis Labajam Cilvkam, lai iet prom.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Labais cilvks neska str+dties un aizgja.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> ;aunais Cilvks gavilja.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Jaunie cilvki, vrojot ;auno Cilvku, ar+ ska sp<aut ak.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Dr+zum ciematu prFma srga.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Vispirms brni ska slimot, tad vecie <audis. Un pc tam pieauguaie un jaunieai ska mirt cits pc cita.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> T viss ciems ar+ izmira.</span></p> <p class="style248" style="text-align: center"> <img src="bildes/2018/pasaka par aku_5.jpg" width="400" height="262" border="0"> <br><br><p class="style248" style="text-align: center"> ***</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Un a+s pasakas gudr+ba ir ada: visiem kop ir jaizstv Labais un visiem kop ir jturas pret+ ;aunumam. Un, ja tas netiek dar+ts, tad ;aunums uzvars.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Un, kad ;aunums uzvars, tad dz+ves nebks nevienam.</span></p> <p class="style248" style="text-align: center"> ***</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Bet Labais Cilvks atnca uz citu ciemu, kur kdens no vecs akas bija aizgjis, un visam ciemam ska nepietikt kdens. Labais Cilvks izraka jaunu aku. jdens - tik gara+gs! Ciema iedz+votji nevar nopriecties! Uzcla jaunu mju Labajam Cilvkam.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Un viFa ska stst+t brniem un jaunieaiem par Dievia7o Pasauli, par EF#e<iem, par rk7iem un fejm.</span></p> <p class="style248" style="text-align: justify"> Par to, ka kdens ir dz+vs un ka viss visapkrt ir Dievs!</span></p> <br> <p class="style248" style="text-align: center"> <img src="bildes/2018/pasaka par aku_6.jpg" width="500" height="294" border="0"> <br><br><p class="style248" style="text-align: right"><i>Pasakas autore T.N.Mikuaina</span><br> Mkslinieka V.J. }danova z+mjumi</i></span><br> <br><i>Tulkojusi N. Janovi a</i></span></p> <br><br> </TD> </tr> </table><br> <table> <tr> <td width="1000"> </td> </tr> </table> &nbsp; <p class="style211" style="text-align: center"><A HREF=""><B>uz augau</B></A><P> <A href="index.html"> <p class="style211" align="center"><span lang="LV"><b>uz skumlapu</b></A></span></p> <p>&nbsp;</p><br> </td></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=Layer6 class=style211 align=center> <TBODY> <hr size=5 width=95%> Copyright 2008 - 2018<BR> Tatyana Mikushina <BR> 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.<br> All rights reserved.<br> Latvia<BR> </DIV> <P align=center>&nbsp;</P></DIV></BODY></HTML>