<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0025)http://www.sirius-ru.net/ --> <HTML><HEAD><TITLE>Laipni lkgti sirius-riga</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"><!-- Meta http equivalent was here --><!--begin of Rambler's Top100 code --> <META content="Balts brl+bas t+meklis" name=Description> <META content="Dievia7ie Skolotji, Gaismas Bktnes, Dievia7s Bktnes, Skolotji, Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jzus, Mte Marija, Zaratustra, Surija, `iva, Iem+<otais Alfa, El Morija, Kuthumi, ES ESMU TAS KAS ES ESMU, rons, Mozus, Gaismas Hierarhija, Liels Balts Brl+bas sktnis, Tatjana Mikuaina, diktti, rozriji, eF#e<i, ErceF#elis Mihals, karma, meditcija, lkgaana, M+lest+ba, Gudr+ba, Paties+ba, izmaiFas, apziFas att+st+bas l+menis, planta Zeme, visums, Sirius, Liel Centrl Saule" name=Keywords> <STYLE type=text/css> #Layer1 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 569px; POSITION: absolute; TOP: 250px; HEIGHT: 1250px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer3 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 900px; POSITION: absolute; TOP: 13px; HEIGHT: 225px } #Layer4 { Z-INDEX: 2; LEFT: 13px; WIDTH: 167px; POSITION: absolute; TOP: 100px; HEIGHT: 1400px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer4b { Z-INDEX: 3; LEFT: 13px; WIDTH: 167px; POSITION: absolute; TOP: 13px; HEIGHT: 120px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer5 { Z-INDEX: 4; LEFT: 585px; WIDTH: 305px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 1250px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer6 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 569px; POSITION: absolute; TOP: 1495px; HEIGHT: 150px } .style101 { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style112 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } BODY { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TD { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TH { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style211 { FONT-SIZE: 13px } .style2 { FONT-SIZE: 12px } .style2b { COLOR: #0033cc; FONT-SIZE: 12px } .style243 { COLOR: #FF00CC; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style245 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px } .style244 { COLOR: #3300ff; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px } .style247 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .diktati { FONT-SIZE: 13px } .style211s { COLOR: #0033cc; FONT-SIZE: 13px } .style248 { COLOR: #0033cc; FONT-SIZE: 15px } .style249 { COLOR: #0033cc; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .diktatiLink { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px } .diktatiLink A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink A:visited {text-decoration: none; } .diktatiLink A:active {text-decoration: none} .diktatiLink A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} .diktatiLink2 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink2 A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink2 A:visited {text-decoration: none; } .diktatiLink2 A:active {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} } .diktatiLink2a { FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink2a A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink2a A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink2a A:active {text-decoration: none} .diktatiLink2a A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} } </STYLE> <script language="javascript"> <!-- var diktatiArray = ['2005.03-06', '2005.08-2006.01', '2006.01-04', '2006.06-07', '2006.09-2007.01', '2007.03-07', '2007.11-2008.01', '2008.06', '2008.10-2009.01', '2009.04-05', '2009.06-07','2009.12-2010.01','2010.06-07','2010.12-2011.01','2011.06','2011.12','2012.06','2012.12','2013.06','2013.12','2014.06','2014.12','2015.06-12','2016.06-12','2017.06-12','2018.06']; function myfunction() { var d = new Date(); for (var j = 0; j < diktatiArray.length ; ++j) { document.write("<P style=\"margin-left : 10px;\FONT-SIZE: 12px\"><a href=diktati" + diktatiArray[j] +".html>"); document.write(diktatiArray[j]); document.write("</a></P>"); } } //--> </script> <DIV id=Layer3> <A href="index.html"> <IMG width=890 src="bildes/sirius3.jpg"></A> </DIV> <DIV id=Layer4> <TABLE cellPadding=0 bgColor=#ecebfa border=0 style="margin-top : 12em; margin-left : 1em;"> <TBODY> <TR > <TD class="diktatiLink2"> <A href="index.html"><SPAN class=style247>Skumlapa</SPAN></A> <P><A href="diktati.html"><SPAN class=style247>Diktti</A></P> <SCRIPT language="JavaScript"> <!--hide javascript:myfunction(); //--> </SCRIPT> <P style="margin-left : 10px;"><A href="rekomendacijas vestijumu lasisanai.html"><span class="style247">Skolotju rekomendcijas dikttu las+aanai</A></P> <P style="margin-left : 10px;"><A href="23_datuma_dispensacija.html"><span class="style247">23. datuma dispenscija</A></P> <P style="margin-left : 10px;"><A href="Isas lugsanas garigaja darba.html"><span class="style247">*ss lkgsnas<br>gar+gajam darbam</A></P> <P style="margin-left : 10px;"> <A href="Mate Marija un zelastibas stunda.html"> <span class="style247">Mtes Marijas lappuse</A></P> <P><A href="Gaismas Skolotaji.html"><span class="style247">Par Dievia7ajiem ValdoFiem</A><br> <P><A href="rozariji.html"><span class="style247">Rozriji</A></P> <P><A href="ziedojumi TM misijai.html"><span class="style247">Informcija<br>ziedotjiem</A></P> <P><A href="kontakti.html"><span class="style247">Kontakti</A></P> </TD></TR> </TABLE> </DIV> <DIV id=Layer4b> <TABLE cellpadding="9" border="1" cellspacing="0" bgColor="#ecebfa" style="margin-top : 3px; margin-left : 3px; margin-right : 3px;"> <TBODY> <TR> <TD> <p class="style211s" style="text-align: center"> `aj vietn ir Dievia7o Gudr+bas ValdoFu <A href="diktati.html"><b>vst+jumu tulkojumi</b></A>. Vst+jumi cilvcei doti ar Liels Balts Brl+bas sktnes Tatjanas Mikuainas starpniec+bu un publi-<br>cti viFas oficilaj m-<br>jas lap <A href="http://sirius-ru.net/" target="_blank"><b>sirius-ru.net</b></A></span></P> <A href="http://www.youtube.com/user/TatyanaMickushina" target="_blank"><img src="bildes/youtube.png" width="30" height="30" border="0"></A> <A href="http://vk.com/vksirius" target="_blank"><img src="bildes/b.png" width="30" height="30" border="0"></A> <A href="https://www.facebook.com/ru.sirius" target="_blank"><img src="bildes/f.png" width="30" height="30" border="0"></A> <A href="https://twitter.com/sirius_ru" target="_blank"><img src="bildes/twitter_icon_2.png" width="30" height="30" border="0"> </TD><TR> </TABLE> </DIV> <DIV id=Layer1> <TABLE cellpadding="10" border="0" cellspacing="0" bgColor=#ecebfa width="100%" > <TBODY> <TR><TD valign="top" class="diktati"> <p>&nbsp;</p> <P class="style245" style="text-align: center"> 2006. gada septembris - 2007. gada janvris</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/13-09-2006.doc"> ApziFas main+aans +paa+ba ir vissvar+gk +paa+ba paareizj vsturiskaj laika posm </A> </span> Kungs Maitreija 13. septembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/09-10-2006.doc"> Es atncu, lai apstiprintu jksu apziFai prieka, tiekaans un uzvaras +paa+bu </A> </span> Kungs Maitreija 9. oktobris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/20-12-2006.doc"> Jums bks vajadz+ga visa jksu gribas piepkle, lai neuz7ertos uz pagtnes ener#iju maka7eres un tiektos uz jaunu dienu!</A> </span> Sanats Kumara 20. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/21-12-2006.doc"> Tagad, mainoties gada ciklam, ir +paai der+gi pieFemt lmumu un atbr+voties no visa nevajadz+g, kas ir jksu apziF</A> </span> Iem+<otais Surija 21. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/22-12-2006.doc"> Eemiet mksu roku un nelaidiet to va< l+dz tam laikam, kamr Tic+ba atgriez+sies jksos un jksu aaubas izgais+s k rudens migla</A> </span> Serapiss Bejs 22. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/23-12-2006.doc"> Ms nkam, lai pastst+tu jums par tiem principiem, pc kuriem tiek bkvta Kopiena</A> </span> Babad~i 23. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/24-12-2006.doc"> Ir piencis laiks nevis runt par Dievu, bet darboties saskaF ar Dievia7o Likumu jksu dz+vs</A> </span> Skolotjs Lanello* 24. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/25-12-2006.doc"> 23. datuma dispenscijai tiek pievienots vl viens <oti svar+gs punkts</A> </span> Gautama Buda 25. decembris 2006. gads </P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/26-12-2006.doc"> Jums pastv+gi ir janaliz jksu darb+bu sekas un nav jm#ina mc+t tur, kur jksu mc+ba tkl+t tiek iem+ta dub<os </A> </span> Iem+<otais Kuthumi 26. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/27-12-2006.doc"> Tagad, jaun gada priekavakar, ms steidzamies nonest l+dz jksu apziFai jaunos uzdevumus, ko nepiecieaams +stenot</A> </span> Iem+<otais El Morija 27. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/28-12-2006.doc"> Ms gatavojam jksu apziFu Jaun laikmeta atnkaanai</A> </span> ES ESMU TAS KAS ES ESMU 28. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/29-12-2006.doc"> Es atncu atgdint jums par jksu Dievia7o izcelaanos un nepiecieaam+bu gkt uzvaru pr jksu nerelo da<u</A> </span> Kosmisk bktne Varenais Uzvara 29. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/30-12-2006.doc"> Koncentrsimies visi kop uz mksu uzdevumu izpild+aanu</A> </span> Kungs Lanto 30. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/31-12-2006.doc"> Jo trk jks izmain+siet jksu uzved+bu un jksu vakardienas paradumus, jo trk visa pasaule ieies Jaunaj Laikmet</A> </span> Iem+<otais Zaratustra 31. decembris 2006. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/01-01-2007.doc"> Vst+jums gada skum</A> </span> Gautama Buda 1. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/02-01-2007.doc"> Saruna par Dievu</A> </span> Kungs `iva 2. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/03-01-2007.doc"> Vsts no Karmas Valdes sdes</A> </span> Lielais Dievia7ais Virz+tjs 3. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/04-01-2007.doc"> Saruna par dvseles un 7ermeFa dziedinaanu</A> </span> Iem+<otais Ilarions 4. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/05-01-2007.doc"> Mc+ba par bai<u aizvietoaanu ar Dievia7o M+lest+bu</A> </span> Svtais ErceF#elis Mihals 5. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/06-01-2007.doc"> Mc+ba par jksu dvseli</A> </span> Iem+<otais Kuthumi 6. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/07-01-2007.doc"> Izvles laiks</A> </span> Sanats Kumara 7. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/08-01-2007.doc"> Mc+ba par +stu Tic+bu</A> </span> Iem+<otais Jzus 8. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/09-01-2007.doc"> Br+dinjums tiem, kas iet</A> </span> Kungs Maitreija 9. janvris 2007. gads</P> <P><span class="diktatiLink"> <A href="dokumenti/diktati2006-09-2007-01/10-01-2007.doc"> Mc+ba par uztic+bu</A> </span> Iem+<otais El Morija 10. janvris 2007. gads</P> <p>&nbsp;</p> </TD></TR> </TBODY></TABLE> <DIV id=Layer5 class="diktati" align="center"> <TABLE> <TR> <TD align="center"> <br> <p class="diktatiLink2a" style="text-align: center"> <A href="Gramatas visas.html"> <span class="style249" align="center">TATJANAS MIKU`INAS GRMATAS<br> <span class="style248">latvieau valod</A></span></p> <br> <P align="center"> <A href="Gramatas visas.html"> <img src="bildes/2016/gramatas.jpg" width="290" height="345" border="0"></A> </P> </TD></TABLE> </DIV> <P align=center>&nbsp;</P></DIV></BODY></HTML> <DIV id=Layer6 class=style211 align=center> <TBODY> <hr size=5 width=95%> Copyright 2008 - 2018<BR> Tatyana Mikushina <BR> 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.<br> All rights reserved.<br> Latvia<BR> </DIV> </BODY></HTML>