<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0025)http://www.sirius-ru.net/ --> <HTML><HEAD><TITLE>Laipni lkgti sirius-riga</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"><!-- Meta http equivalent was here --><!--begin of Rambler's Top100 code --> <META content="Balts brl+bas t+meklis" name=Description> <META content="Dievia7ie Skolotji, Gaismas Bktnes, Dievia7s Bktnes, Skolotji, Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jzus, Mte Marija, Zaratustra, Surija, `iva, Iem+<otais Alfa, El Morija, Kuthumi, ES ESMU TAS KAS ES ESMU, rons, Mozus, Gaismas Hierarhija, Liels Balts Brl+bas sktnis, Tatjana Mikuaina, diktti, rozriji, eF#e<i, ErceF#elis Mihals, karma, meditcija, lkgaana, M+lest+ba, Gudr+ba, Paties+ba, izmaiFas, apziFas att+st+bas l+menis, planta Zeme, visums, Sirius, Liel Centrl Saule" name=Keywords> <STYLE type=text/css> #Layer1 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 890px; POSITION: absolute; TOP: 250px; HEIGHT: 2600px } #Layer3 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 900px; POSITION: absolute; TOP: 13px; HEIGHT: 225px } #Layer4 { Z-INDEX: 2; LEFT: 13px; WIDTH: 167px; POSITION: absolute; TOP: 73px; HEIGHT: 1060px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer4b { Z-INDEX: 3; LEFT: 13px; WIDTH: 167px; POSITION: absolute; TOP: 13px; HEIGHT: 70px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer5 { Z-INDEX: 4; LEFT: 585px; WIDTH: 305px; POSITION: absolute; TOP: 0px; HEIGHT: 2700px; BACKGROUND-COLOR: #ecebfa } #Layer6 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 569px; POSITION: absolute; TOP: 900px; HEIGHT: 150px } .style101 { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style112 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } BODY { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TD { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TH { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style89 { font-family: Liberty TL; color: #A32C97; font-style: italic; font-size: 39px; } .style89a { font-family: Liberty TL; color: #A32C97; font-style: italic; font-size: 35px; } .style211 { FONT-SIZE: 13px } .style2 { FONT-SIZE: 12px } .style243 { COLOR: #FE1897; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style244 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 14px } .style244a { COLOR: #000099; FONT-SIZE: 14px } .style245 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px } .style247 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style248 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px } .style249 { COLOR: #0071e1; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .style250 { COLOR: #FE1897; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .style252 { COLOR: #0071e1; FONT-SIZE: 15px } .style251 { COLOR: #FE1897; FONT-SIZE: 15px } .style253 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 17px } .style254 { COLOR: #0071e1; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 21px } .style255 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style256 { COLOR: #0071e1; FONT-SIZE: 17px } .style257 { COLOR: #0071e1; FONT-SIZE: 13px } .style258 { COLOR: #FF0000; FONT-SIZE: 13px } .style259c { COLOR: #A32C97; FONT-SIZE: 15px } .style260 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 30px } .style261 { COLOR: #FF0000; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 21px } .diktati { FONT-SIZE: 13px } .diktatiLink { COLOR: #FF00CC; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink A:link {text-decoration: none} .diktatiLink A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink A:active {text-decoration: none} .diktatiLink A:hover {text-decoration: underline; color: #CC33CC} .diktatiLink2 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 15px } .diktatiLink2 A:link {text-decoration: none; color: #000099;} .diktatiLink2 A:visited {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:active {text-decoration: none} .diktatiLink2 A:hover {text-decoration: underline; color: #4A4AA6;} } </STYLE> </HEAD> <BODY> <script language="javascript"> <!-- var diktatiArray = ['2005.03-06', '2005.08-2006.01', '2006.01-04', '2006.06-07', '2006.09-2007.01', '2007.03-07', '2007.11-2008.01', '2008.06', '2008.10-2009.01', '2009.04-05', '2009.06-07','2009.12-2010.01','2010.06-07','2010.12-2011.01','2011.06','2011.12','2012.06']; function myfunction() { var d = new Date(); for (var j = 0; j < diktatiArray.length ; ++j) { document.write("<P style=\"margin-left : 10px;\FONT-SIZE: 12px\"><a href=diktati" + diktatiArray[j] +".html>"); document.write(diktatiArray[j]); document.write("</a></P>"); } } //--> </script> <DIV id=Layer3> <A href="index.html"> <IMG width=890 src="bildes/sirius3.jpg"></A> </DIV> <DIV id=Layer4> <TABLE cellPadding=0 bgColor=#ecebfa border=0 style="margin-top : 15em; margin-left : 1em;"> <TBODY> <TR> <TD class="diktatiLink2"> <BR> <A href="index.html"><SPAN class=style247>Skumlapa</SPAN></A> <P><A href="diktati.html">Diktti</A></P> <SCRIPT language="JavaScript"> #<!--hide javascript:myfunction(); //--> </SCRIPT> <P style="margin-left : 10px;"><A href="rekomendacijas vestijumu lasisanai.html">Skolotju rekomendcijas dikttu las+aanai</A></P> <P style="margin-left : 10px;"><A href="23_datuma_dispensacija.html">23. datuma dispenscija</A></P> <P style="margin-left : 10px;"><A href="Isas lugsanas garigaja darba.html">*ss lkgaanas<br>gar+gaj darb</A></P> <P style="margin-left : 10px;"> <A href="Mate Marija un zelastibas stunda.html"> Mtes Marijas lappuse</A></P> <P><A href="Gaismas Skolotaji.html">Par Dievia7ajiem Gaismas<br> Skolotjiem</A></P> <P><A href="rozariji.html">Rozriji</A></P> <P><A href="informacija.html">Noder+ga <br>informcija</A></P> <P><A href="kontakti.html">Kontakti</A></P> </TD></TR> </TABLE> <TABLE> <TR> <TD width="200" height="100" align="center" class="diktati"> <p class="style247" style="text-align: center">Saites</span></p> <A href="http://www.gvbiedriba.lv/" target="_blank"><IMG src="bildes/GVb_3_121.jpg"></A> </TD> </TR> </TABLE> </DIV> <DIV id=Layer4b> <TABLE cellpadding="6" border="1" cellspacing="0" bgColor=#ecebfa style="margin-top : 5px; margin-left : 5px; margin-right : 5px;"> <TBODY> <TR> <TD> <p class="style2" style="text-align: center"> `aj vietn ir teksti, kas tulkoti no Liels Balts Brl+bas sktnes Tatjanas Mikuainas oficilaj mjas lap<BR> <A href="http://sirius-ru.net/" target="_blank"><b>sirius-ru.net</b></A><BR> publictajiem materiliem - Dievia7o Gudr+bas ValdoFu vst+jumi, kas doti cilvcei ar Tatjanas Mikuainas starpniec+bu</p> </TD></TR></TBODY> </TABLE> </DIV> <DIV id=Layer1> <TABLE cellpadding="15" border="0" cellspacing="0" bgcolor="#E2EEF5" width="100%" height="30" align="center"> <TD class="style2" align="center" bgcolor="#E2EEF5"" width="150"> <p class="style89"><b>M+<ot Heliosa meditcija par Prieku un M+lest+bu</A></span><br> <img src="bildes/2018/Helioss.jpg" width="280" height="320" border="0" vspace="30" hspace="20" align="left"> <p class="style259c" align="justify">Prieks  tas ir apziFas stvoklis, kas nav piesaist+ta fiziskajai pasaulei. T ir apziFa, kur atspogu<ojas Augstks pasaules. Lai Dievs dod jums visiem iemc+ties izjust ao kluso prieku, kas piepilda jksu dz+vi ar jgu, kas liek jums izslieties taisni un nevis iet, bet lidot virs zemes. </span></p> <p class="style259c" align="justify">Vienmr, kad jks prFem skumjas vai slikts garastvoklis, mekljiet mani pie debes+m, notveriet manu M+lest+bas staru, kas skt+ts person+gi jums, un atcerieties ao manu vst+jumu. </span></p> <p class="style259c" align="justify">T ir +paaa Gudr+ba, kas vislabkaj veid apvienojas ar M+lest+bu. Prieks un M+lest+ba. Jums pietiek kultivt sev+ tikai a+s divas +paa+bas. Un jks redzsiet, k viss sks main+ties jksu dz+v. Palkkojieties uz mani. Vai jums negribas par atbildi pasmaid+t man?</span></p> <p class="style259c" align="justify">Apsoliet sev vienmr, kad jums uzmksies smagas domas un aaubas, atcerties mani. Jums pietiek tikai vizualizt milz+gu, kvlojoau saules disku zilajs debes+s. Jau pati a+ vizualizcija spj main+t jksu stvokli tieai jums apkrtesoao cilvku acu prieka. J, es esmu burvis, un es esmu spj+gs rad+t br+numu.</span></p> <br><p class="diktatiLink2"> <A href="https://www.youtube.com/watch?v=8D9K7qUKigI" target="_blank"><span class="style89"><b>M+<ot Heliosa meditcija par Prieku un M+lest+bu (video)</A></b></span><br> <p class="style259c" align="center">Meditcija sastd+ta ar Sktnes T. Mikuainas<br> <A href="dokumenti/diktati2009-12-2010-01/31-12-2009.doc"> <span class="style259c">2009. gada 31. decembra</A> M+<ot Heliosa Vst+juma tekstu.</p></span> <p class="diktatiLink2a" align="center"> <span></p> &nbsp;<br> <A href="index.html"> <p class="style211" align="center"><span lang="LV"><b>uz skumlapu</b></A></span></p> <br><br><br><br><br><br><br><br> </TD></TABLE> <BR> <DIV id=Layer6 class=style211 align=center> <TBODY> <hr size=5 width=95%> Copyright 2008 - 2018<BR> Tatyana Mikushina <BR> 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.<br> All rights reserved.<br> Latvia<BR> </DIV> <P align=center>&nbsp;</P></DIV></BODY></HTML>