<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> <!-- saved from url=(0025)http://www.sirius-ru.net/ --> <HTML><HEAD><TITLE>Laipni lkgti sirius-riga</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251"><!-- Meta http equivalent was here --><!--begin of Rambler's Top100 code --> <META content="Balts brl+bas t+meklis" name=Description> <META content="Dievia7ie Skolotji, Gaismas Bktnes, Dievia7s Bktnes, Skolotji, Sanats Kumara, Gautama Buda, Kungs Maitreija, Jzus, Mte Marija, Zaratustra, Surija, `iva, Iem+<otais Alfa, El Morija, Kuthumi, ES ESMU TAS KAS ES ESMU, rons, Mozus, Gaismas Hierarhija, Liels Balts Brl+bas sktnis, Tatjana Mikuaina, diktti, rozriji, eF#e<i, ErceF#elis Mihals, karma, meditcija, lkgaana, M+lest+ba, Gudr+ba, Paties+ba, izmaiFas, apziFas att+st+bas l+menis, planta Zeme, visums, Sirius, Liel Centrl Saule" name=Keywords> <STYLE type=text/css> #Layer1 { Z-INDEX: 1; LEFT: 197px; WIDTH: 569px; POSITION: absolute; TOP: 240px; HEIGHT: 1013px } #Layer6 { Z-INDEX: 1; LEFT: 30px; WIDTH: 750px; POSITION: absolute; TOP: 1110px; HEIGHT: 150px } #Layer7 { Z-INDEX: 1; LEFT: 20px; WIDTH: 800px; POSITION: absolute; TOP: 20px; HEIGHT: 1500px } .style101 { FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style112 { FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 18px; COLOR: #720e0e; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } BODY { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TD { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } TH { COLOR: #000099; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif } .style211 { FONT-SIZE: 13px } .style213 { FONT-SIZE: 10px; COLOR: #720e0e; } .style2 { FONT-SIZE: 12px } .style205 { COLOR: RED; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 22px } .style210 { COLOR: RED; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px } .style245 { COLOR: BLUE; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 20px } .style247 { COLOR: #000099; FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px } .style248 { COLOR: BLUE; FONT-SIZE: 15px } .style211 { FONT-SIZE: 13px } </STYLE> <DIV id=Layer7> <TABLE cellpadding="10" border="0" cellspacing="0" bgColor=#ecebfa width="100%" > <TBODY> <TR> <td valign="top" class="diktati"> <p align=center><A href="index.html"><IMG src="bildes/sirius_200.jpg"></A></p><br><br> <p class="style213" style="text-align: justify"><span lang="LV"> <b>2018. g. 3. jklij</b> </span></p> <p class="style245" align="center"><span lang="LV">Grmata "Imperators Nikolajs II". M+tu atmaskoaana"</span></p> <p><br> <img src="bildes/2018/Mitu atmaskosana_650.jpg" width="250" height="349" border="0" vspace="7" hspace="15" align="left"></A></P> <p class="style252" style="text-align: justify"><span lang="LV">Izdevniec+bas "Sol Vita" apgd iznkusi jauna grmata<br> "Imperators Nikolajs II". M+tu atmaskoaana".<br> Grmatas autore sastd+tja J. I<jina. </span></p> <p class="style252" style="text-align: justify">Visu pdjo 100 gadu laik Krievijas tauta ir atkrtojusi padomju varas uztieptos m+tus un atampus par Nikolaju II, ka it k viFa bktu vja valdnieks, "asiFains", pametis Krieviju likteFa var, atteicies no troFa, zaudjis krievu japFu karu un Pirmo pasaules karu u.t.t. </span></p> <p class="style252" style="text-align: justify"> Tikai tagad pa drusciFm ir uzpeldjusi paties+ba zintniskajs publikcijs, rakstos, laikabiedru notikumu atmiFs. `+ grmata ir rad+ta, pamatojoties uz jaunatkltajm ziFm. Jaunie fakti ir prsteidzoai! </span></p> <p class="style252" style="text-align: justify"> Grmata ir uzrakst+ta vienkra valod, lai katrs, kas vlas, var iepaz+t visus drausm+gos un necilvc+gos melus, kdos dz+vojusi Krievija 100 gadu laik. </span></p> <p class="style252" style="text-align: justify"> Patiess vstures zinaana atkls t Ce<a perspekt+vas, kas ir sagatavots Krievijai un par ko runjuai pagtnes pravieai. </span></p> <br> <hr size="1" color="#9CB4C7" width="35%"><br> <p class="style211" style="text-align: justify"><span lang="LV">Grmata <B>"Imperators Nikolajs II". M+tu atmaskoaana"</B> ir noprkama Latvijas grmatn+cs.<BR> To var nopirkt ar+ izdevniec+b <B>Sol Vita</B> (par izdevniec+bas cenu). Izdevniec+b ir iespjams iegdties T. Mikuainas grmatas gan latvieau, gan krievu valod.</span></p> <p class="style211" style="text-align: justify"><span lang="LV"> adrese: Csu iel 26, R+ga, LV-1012<br> telefoni: <br> 67310761<br> 29570036 (mob.)<br> </span></p> <p class="style211" style="text-align: justify"><span lang="LV">Izdevniec+bas Sol Vita <B>interneta vietn <A href= "http://www.solvitasgramatas.lv/" target="_blank">http://www.solvitasgramatas.lv/</A></B><BR> iespjams izvlties un paskt+t gan ao, gan citas grmatas un saFemt ts pasta skt+jum, ieprieka samaksjot internet.</span></p> <p class="style211" style="text-align: justify"><span lang="LV"> Grmatas ir iespjams iegdties pa pastu <b>ar priekaapmaksu</b>, sazinoties ar izdevniec+bu Sol Vita:<br><br> adrese: Izdevniec+ba Sol Vita Csu iel 26, R+ga, LV-1012<br> telefoni: <br> 67310761<br> 29570036 (mob.)<br> e-pasts: solvita.izd@apollo.lv</span></p> <br> &nbsp; <A href="index.html"> <p class="style211" align="center"><span lang="LV"><b>uz skumlapu</b></A></span></p> <br><br><br> </TR></TBODY></TABLE> <DIV id=Layer6 class=style211 align=center> <TBODY> <hr size=5 width=95%> Copyright 2008 - 2018<BR> Tatyana Mikushina <BR> 2008 - 2018 Lauma Ergle translation.<br> All rights reserved.<br> Latvia<BR> </DIV><P align=center>&nbsp;</P></DIV> </BODY></HTML>